مشاوره دبیرستان

مطالبی در خصوص مشاوره برای دانش آموزان در زمینه های .تحصیلی و خانوادگی و ...

عید نوروز

عید نوروز بر همه مبارک باد .

+ نوشته شده در  شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:14  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

فرق خانومهای ایرانی با خانومهای غربی

روزی جوانی غربی در محیط فضای مجازی از مظلومیت زنان مسلمان ایرانی مطالبی پر احساس می نوشت.

جوانی ایرانی به او گفت:در خصوص زنان ایرانی مسلمان چه می دانی؟

جوان غربی به او گفت:زنان شما اجتماعی نیستند و همیشه در خانه و زیر چادر و پوشش محدود هستند.زنان شما حتی اجازه یک دست دادن ساده را با یک مرد غریبه ندارند.

جوان ایرانی باهوش به او گفت:آیا در کشور شما هر پسری اجازه دارد به هر زنی دست دهد؟

جوان غربی با لبخندی بر لب گفت:آری آنها هم می توانند با هم به راحتی دست دهند و هم می توانند با هم به تفریح و گردش نیز بروند.

جوان ایرانی به او گفت:آیا من می توانند به ملکه انگلیس یا زنان مسئولین رده بالای کشورهای غربی، به راحتی دست دهم ؟یا با آنها به تفریح بروم و ...

جوان غربی با عصبانیت به او گفت:این زنان جزو شخصیتهای بزرگ هر کشور هستند و ارتباط با آنها تابع شرایط خاص و ویژه می باشد!

جوان ایرانی با لبخند به او گفت:همه زنان مسلمان کشور ما جزو شخصیتهای بزرگ و ویژه هستند و ارتباط با آنها تابع شرایط خاص و ویژه است.

مرادیانی نویسنده اترک

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:35  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

هفته مشاغل

یکی هـم قـاضـی اسـت وبـاعــدالـت                                          یــکی خوانده دگر درس وکـالت

خـلـبـان شغـل دیگـردرجـهـان اسـت                                           که پروازش به سوی آسمان است

یکی هــم کـارگــردانـی  فـــداکـــــار                                            یــــکی هم باطلا دارد ســروکـار

یکی بـازیـگــری مـحـبــوب بــاشـــد                                           دگــر هم فوتبالیــستی خوب باشد

یکی نـقــاش دگــرعـکـــاس بــاشـــد                                          به دریــا دیــگری غواص باشـــد

یکی   دارد  دگــــرمـلـــک فــراوان                                               کشــــاورزی کـند با آب بـــــاران 

یکی هر شعرو متنی می کـنـد نــقــد                                         یکــــــی عاقد بخواند خطبۀ عــقد

یکی بــاشـــد مــقــنـی مــیـکـنـد چـاه                                        یکــی باشد مشــــــاور توی بنگـاه

یکی مـسـئـول اطـفــاء حـریـق اسـت                                          که او در کارخود خیلی دقیق است

یکی کـارش بـود در ثـبـت احـــــوال                                              یــکی دیــــــگر بود فالگیرو رمال

یکی دارد بـــه خــانــــه دار قــــالــی                                            ببـــــــافد فرش های خوب و عالی

یکی بـقــال , یکـی خــراز و بــــزاز                                               یکــی روحانی است و نکته پرداز 

یکی کــفــاش یـکــی  قــنـاد بــاشـــد                                          یـــــکی شغــــــلش دگر آزاد باشد

یکی دیــگــرهـمـیـشـه دام داراســـت                                          یکــــی هم باغــبان بی قرار است

یکی آشـپـز یـکــی قـصـاب  بــاشـــد                                           یــکی ســـــــقا به فـــــکر آب باشد

یکی خـیـــاط و بــا الـگــو کـنـد کــار                                             یـــکی دیگر بود شـــــغلش پرستار

یکی خــوانــنــده و مــی خـوانـد آواز                                            یــــکی کارش بــود در شرکت گاز

یکی رنـگ زن یکی صیاد دام است                                            یکی نامه رسان خاص و عام است

یکی عــطــار دارد عـطـر بـسـیــــار                                             یکی نجــــــــار با تختـــــه کند کـار

یکی هــم درمـغـازه جـوشـکـاراسـت                                          یکــی راننده بر ماشین سوار اسـت 

یکی هــم مکـانـیـک بـا کــار سنگین                                         سرو کارش بود تعمـــــــــیر ماشین

یکی نــانــوا بـــود کــارش فـــراوان                                             که با آردو خمــــــــیرش میپزد نان

یکی هـــم رفــتـگر زحـمت کـشـیـده                                          که شــــغلش با دل و با جان خریده

یکی هم کار گرو خدمت گذار اسـت                                          همیشه کار هایش بی شــــمار است

که شـغـل دیـگــر آرایـشگـری اسـت                                          منــــــظم کردن موی فــــری است

یکی فــرمـانــده و هـم پـاسـداراسـت                                        بن هر رشـــــته ای آموزگار اسـت

چـراچـون او الـف,بـا را که آموخت                                              چو شـمعی پای هر پروانـه ای سوخت

تــمـام شـغـل هـا شـایـان ذکـر اسـت                                        همه با دانش و با علم و فکر اسـت  

هـزاران شغـل دیگـرهـسـت موجود                                           کنون این شــمه ای از شغل ها بود 

چــرا بـا ایــن هــمـه کـــار فــراوان                                            که باشــد توی شــــهرو توی استان

گـــروهــی در پــی کــار خــلا فــند                                            ز هر کـــــار گهر بـــاری مـــعافند

چــنـیـن افــــراد فــرجـامــی نـدارنـد                                            به زنـــــدان تا ابـــد پا می گــذارند

خـدای مـا رئـوف و مـهربان  اسـت                                           همیــــشه او به فــکر بندگان است

بـنـابـرایـــن تـــوکـــل بـــرخـدا کـن                                           به راه دیــن و حق جان را فـدا کن 

هـمه شغـلـی بجای خویش زیباسـت                                        که ایزد بر تمــامش حکم فرماست

خـــداونـدی کـه مــا را داده نـعـمت                                             ازاول شغـل ها  راکــــرده قسمت

بـنـا بــر ایـن هـمـه از یـک خـداییم                                            به آن حرفــــــه که داده آشـــــناییم

خـلاصـه مــا هـمـه تــامـی تـــوانیم                                           خدا و خلــــق را راضـــی نـمـاییـم 

ســزاوار اسـت تــــا خـدمــت نماییم                                           چـــرا که جمله در یک اجتمـاعیم

خدا وندی کـه نعـمـت هاعـطا کــرد                                            نبـــاید بنـد ه اش هرگز خطــا کرد

چــــرا کــــه  اجـــر بـا دادار بـاشـد                                            که هر جا نــــاظر هر کــار باشــد

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:1  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

ایران کشوری افسرده

جامی کارشناس مشاوره

آنچه امروزه در بیشتر رسانه های دیداری و شنیداری بیرونی و حتی برخی از رسانه های داخلی شنیده و یا می شنویم،تبلیغ بر افسردگی مردم ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان است.

این نوع تبلیغ آن چنان زیاد شده که حتی برخی از مردم ما نیز به این باور رسیده اند، بدون آنکه بدانند مصداقهای شادی و افسردگی این نظریه چیست و بر اساس چه معیارهایی این برچسب به ایرانیها زده شده است.

هیچ انسانی در هیچ جای جهان بدون چالش در زندگی نیست و خیلی از چالشها نیز برای برخی از جوامع به عنوان امری طبیعی درآمده است.

در بیشتر کشورهای غربی هر دو والد خانواده مشغول به کار بوده یا فرزندی ندارند و یا اگر فرزندی هم دارند ،فرزند آنها حتی از دوران شیرخوارگی در شیرخوارگاهها و مهدکودکها به سر می برد.

زندگی ماشینی به علت یکنواختی، شادی ارتباطهای اجتماعی و خانوادگی را به حداقل خود رسانده است.ساعات زیاد کار،فرسودگیهای شغلی ،درکنار خانواده بودن را به آخر هفته ها انداخته است.

در بیشتر تعطیلات آخر هفته،زن و مرد خانواده یا به صورت جدا-جدا و یا حتی به صورت زوجی اما بدون حضور فرزندان به تفریح می روند و کمتر پای فرزندان به تفریحات و سفرهای آخر هفته خانواده باز می شود.

فرزندان در این نوع زندگیها، زندگی مجردی را می آموزند و شادیهای آنها به بازیهای رایانه و یا تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای و یا شرکت در مسابقات مجازی محدود شده است.

دیدار با اقوام ،رفتن به کوه و بازیهای محلی در این فرهنگ جایی ندارد .سفره و صحبتهای بعد از صرف غذا و یا نشست های فامیلی امری گم شده در این فرهنگ است.

دیدن صحنه های خشن و حتی مستهجن در اوغات فراغت برای کودکان موجب بالارفتن میزان خودکشی و دیگر کشی توسط کودکان در این کشورها شده است.

دائر شدن خانه های تخلیه هیجانی و شکستن اجسام شیشه ای در حتی شهرهای کوچک غربی،وجود مراکز بستری روانی در بیشتر نقاط کشورهای غربی،استفاده از قرصهای روانگردان به طور مفرط،تولید مدلهای جدیدی از مواد مخدر و افزایش گرایش به پوچی گرایی و نحله های فکری منحط، از جمله موارد دیگری از مصداقهای افسردگی در فرهنگ غربی است.

با توجه به موارد بالا و موارد بیشمار دیگری که از حوصله این بحث خارج است مشخص می شود که فرهنگ غربی نسبت به فرهنگ ایران اسلامی بیشتر معرف افسردگی است.

اما هرچه فرهنگ ما به سمت فرهنگ غربی بیشتر گرایش کند، نشانه های افسردگی در آن بیشتر از فرهنگ غربی بروز خواهد کرد.

دین اسلام برای مسلمانان آرامش و سلامت را به همراه آورده و هرگاه آرامش در خانواده مسلمان کم شود نشان دهنده دوری خانواده از آموزه های اسلامی می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:5  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

نظر دانش آموزان دبیرستان امام علی علیه السلام کلاله در خصوص ماهواره

امروزه ماهواره در بین خیلی از خانواده ها وارد شده هرچند خیلی از خانواده ها نیز در مقابل نفوذ این رسانه مقاومت کرده اند.

در این نوشتار نظر چند تن از دانش آموزان دبیرستان حضرت امام علی علیه السلام کلاله را در خصوص چرایی گرایش جوانان به سوی اموری که خداوند آنها را نهی کرده است برای شما عزیران می نویسیم.

جلال خوجه ئی دانش آموز سال اول دبیرستان

چون نصب ماهواره زیاد شده است و در ماهواره شخصیتهایی نشان می دهدکه لباسهای غیر اسلامی پوشیده است و نوجوان هم آن را نگاه می کند و فکر می کنند که اگر آن لباسهایی که آن شخصیت پوشیده است،بپوشند ،خوش تیپ یا خوش قیافه دیده می شوند.

جوان و نوجوان در مورد اسلام یا کارهایی که خداوند نهی کرده و کارهایی که گفته است انجام دهیم نمی اندیشد و فکر نمی کند.و اینکه جوان به این کارها(دستورات خدا)فکر نمی کند،کار فرهنگ غرب است که می خواهند با ماهواره بلوغ را در جوان و نوجوان زودرس کنند و کاری کنند که جوان و نوجوان فکرش به همان بلوغ باشد و با این کارها می خواهند فکر جوان و نوجوان را کند کنند و به کارهایی که خدا در اسلام حلال و حرام کرده نکوشند و در مورد این کارها فکر خود را به کار نیاندازند.

باید بچه مسلمان هوشیار باشد که ماهواره و چیزهایی که در آن نشان داده می شود علیه اسلام بوده و برای گمراه کردن بچه مسلمان است.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:22  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تمدید مهلت ثبت نام در کنکور 94

به گزارش اترک به نقل از سازمان سنجش کشور، پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 7 و 13/11/93 به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (28/11/93) براي ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه در روزهاي چهارشنبه مورخ 29/11/93 لغايت شنبه مورخ 02/12/93 نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام در اين آزمون اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً در اين آزمون ثبت‌نام نموده‌اند مي‌توانند درصورت تمايل در اين بازه زماني نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام كنند.

لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است ) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون سراسري سال 1394 اقدام نمايند.
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:12  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

توزیع کارت ارشد 94

به نقل از فرهنگ نیوز ، کارت ورود به جلسه این آزمون در تاریخ‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع می‌گردد.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و بیستمین المپیاد دانشجویی کشور سال ۹۴ در ۱۴۳ کد رشته امتحانی که ۱۳۶ رشته آن به صورت متمرکز و هفت رشته آن به صورت غیر متمرکز بوده با نظارت سازمان سنجش در صبح و عصر روز چهارشنبه ۱۵، پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۳ برگزار می‌شود و نتایج آن در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به صورت کارنامه اعلام خواهد شد.
+ نوشته شده در  جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:18  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 94

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، سازمان سنجش آموزش کشور میزان تأثیر سوابق تحصیلی، تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان در سال ۱۳۹۴، از اواخر خرداد ماه ۱۳۹۴ آغاز می‌شود، از این رو براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ در صبح و بعدازظهر روزهای پنج‌شنبه ۲۱، جمعه ۲۲ و صبح شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۴ در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار می‌شود.

همچنین به منظور فراهم آوردن تسهیلات لازم، ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۴، از روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه از طریق شبکه اینترنتی این سازمان آغاز و در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ ماه پایان می‌پذیرد.

براساس مصوبه سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۳ مهر امسال، تمام دیپلمه‌های نظام جدید آموزش متوسطه رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم نظام جدید خود را در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ اخذ کرده‌اند و امتحانات سال سوم دبیرستان آن‌ها به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است، مشمول سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی آن‌ها حداکثر به میزان ۲۵ درصد و با تأثیر قطعی در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اعمال می‌شود.

لینک انتشار خبر :

http://portal.gaj.ir/?page=major/8&nid=d9266485aadfeb82bd2baa1ae069a0c9&tp=2

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ساعت 10:19  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

گرفتن سوابق تحصیلی

دانش آموزان کنکوری و پشت کنکوری برای گرفتن سوابق تحصیلی خود بر روی سوابق تحصیلی کلیک کنند.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ساعت 10:16  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تغییر زمان آزمون سراسری سال ۹۴

به گزارش اترک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه ماه رمضان در سال 94 از اواخر خرداد آغاز می‌شود لذا براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری 94 در صبح و عصر روزهای پنجشنبه 21، جمعه 22 و شنبه 23 خرداد در حوزه‌های امتحانی مربوطه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ثبت نام این آزمون گفت: ثبت نام از یکشنبه 19 بهمن 93 از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش ثبت نام آغاز و تا روز سه شنبه 28 بهمن پایان می‌پذیرد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ساعت 6:14  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

ویژه ی دانش آموزان رشته کار و دانش :اضافه شدن رشته ی بورس به مدارس

به گزارش اترک به نقل از واحد مرکزی خبر، رشته تحصیلی بورس در مقطع متوسطه که در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است با امضای تفاهم نامه میان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون متوسطه آموزش و پرورش به طور رسمی به جمع رشته های کار و دانش اضافه شد.

دانش آموزان دوره کار و دانش در گرایش بورس و اوراق بهادار پس از گذارندن یک دوره دو ساله با مدرک دیپلم در سمت متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق جذب بازار کار می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس سازمان بورس و اوراق بهادر در مراسم امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش ضمن مهم خواندن رشته بورس و زحمات فراوان برای ایجاد آن از همکاری های خوب، صمیمانه و تنگاتنگ مسؤلان آموزش و پرورش با سازمان بورس در به ثمر رسیدن این رشته تشکر و قدردانی کرد.

علی صالح آبادی با تصریح اینکه بستر توسعه بازار سرمایه در گرو فرهنگ سازی است ، گفت: ایجاد این رشته در ارتقاء فرهنگ بازار سرمایه در بلند مدت قطعی است و این برهه از زمان برای راه اندازی این رشته با توجه به اینکه در سال های آینده سهام عدالت آزادسازی می شود، بسیار لازم است.

وی با اشاره به هفت و نیم میلیون کد سهامداری خاطر نشان کرد: علاوه بر کدهای سهامداری موجود، حدود چهل و پنج میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند که با آزاد سازی این سهام ها ، با  جامعه حدود پنجاه میلیون نفری در ارتباط خواهیم بود که باید بورس را بشناسند.

صالح آبادی با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن این جمعیت سهامدار و لزوم ارائه خدمات به این افراد در سال های آتی تأسیس این رشته

ضروری است ، گفت: قطعاً لازم نیست این تعداد سهامدار متخصص بازار سرمایه و بورس شوند اما باید شناخت کلی از بورس و چگونگی معامله در بازار سرمایه داشته باشند که دیپلمه های بورس می توانند در این مسیر به ما کمک کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد ایجاد باجه های بورس در آینده در سطح شهر گفت: فارغ التحصیلان دیپلم بورس در سمت متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق می توانند مانند متصدیان باجه ها و دفاتر بیمه به مراجعه کننده ها سرویس های بورسی از قبیل معرفی و آموزش بورس، احراز هویت اشخاص و سفارش خرید و فروش سهام ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب شده است

فارغ التحصیلان دیپلم بورس سمت متصدی پذیرش خرید و فروش اوراق بهادر را نه فقط در تهران بلکه در تمامی شهرستان ها بر عهده گیرند.

صالح آبادی گفت: آشنایی با مهارت های عملی بورس قبل از دوران آموزش عالی مسیر دانش آموزان را در دوره های آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی تسریع می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در رشته بورس در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته می شود، گفت: در حال حاضر حتی اگر فردی دکترای آموزش عالی هم داشته باشد اما مدارک حرفه ای بورس را که زیر نظر سازمان برگزار می شود ، نداشته باشد، نمی تواند در سمت هایی چون مدیریت صندوق های بورس و یا معامله گر در کارگزاری ها منصوب شود.

علی زرافشان معاون متوسطه آموزش و پرورش نیز در این مراسم در خصوص ضرورت ایجاد رشته بورس گفت: تأسیس این رشته جدید به همراه آموزش های تخصصی، زمینه اشتغال زایی فراوانی را در سطح جامعه فراهم می کند.

وی افزود: اشتغال در این حوزه با توجه به فرصت های شغلی آن ، در جامعه گسترش خواهد یافت و امید می رود این رشته خیلی سریع بتواند جای خود را در مجموعه آموزش های کار و دانش باز کند.

این مقام مسوول آموزش پرورش درباره میزان استقبال از راه اندازی رشته بورس نیز گفت: وقتی خبر راه اندازی دیپلم بورس در اجلاس مدیران کل منتشر شد همه مدیران استان ها برای راه اندازی این رشته پیش قدم شدند و خواستار راه اندازی این رشته در منطقه و استان خود شدند که این استقبال نشان دهنده این است که "بورس" رشته پرطرفداری خواهد بود و جاذبه خوبی برای جوانان دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم شروع خوب امسال زمینه ای شود تا سال آینده حداقل در مراکز کل استان ها در این رشته، دانش آموزان دختر و پسر کشور امکان تحصیل پیدا کنند.

زرافشان افزود: خوشبختانه با وجود دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد زمینه ادامه تحصیل و کسب مهارت های بیشتر برای فارغ التحصیلان این رشته از هم اکنون فراهم است که وجود همین چشم اندازهای روشن تحصیلی و شغلی، سبب افزایش انگیزه در جوانان می شود.

خاطرنشان می شود از ابتدای سال تحصیلی 93-94 در چهار استان تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی تعداد 123 دانش آموز دختر و پسر در رشته بورس ثبت نام کرده و مشغول تحصیل شده اند.

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

بازدید از پژوهش سرای دانش آموزی شهرستان کلاله

به نام خدا

امسال در دبیرستان حضرت امام علی علیه السلام کلاله مشغول به کار هستم.

5 تا کلاس اول داریم و صبح امروز سه تا از کلاسهای اول را با خود به پژوهش سرای امام رضا علیه السلام کلاله بردیم.

این روزها ، روزهای عید تا عید است.

عید قربان و عید غدیر

انشاء الله همه در همه ی ایام خدا موفق و پیروز باشند.

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 23:9  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

جزئیات ورود به دانشگاه فرهنگیان

به گزارش کلاس بیست به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش، علاقه‌مندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان می‌توانند در صورتی که مجاز به انتخاب رشته باشند بدون محدویت در انتخاب خود، رشته‌های این دانشگاه‌ها را از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که تمایل داشته باشند، انتخاب کنند.

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت بر اساس اولویت انتخاب رشته‌های تحصیلی در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌های این دانشگاه‌ها بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کنند.

ضمناً فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش بعد از مرحله انتخاب رشته و در هفته آخر مرداد ماه اعلام خواهد شد.

در زمان اعلام اسامی چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در مراکز آموزشی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) برای مصاحبه، معاینه و گزینش منحصراً داوطلبانی دعوت به مصاحبه می‌شوند که اولاً مبلغ ۲۹.۰۰۰ (بیست و نه هزار) ریال به صورت الکترونیکی و از طریق کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت نموده و نسبت به انتخاب رشته‌های این دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۳ساعت 21:33  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

آغاز انتخاب رشته

 رییس سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته مجازین آزمون سراسری 93 از ساعت 23 امشب، پانزدهم مرداد ماه آغاز می‌شود و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

به گزارش فرهنگ نیوز ، ابراهیم خدایی به ایسنا گفت : با توجه به اینکه تعداد اصلاحاتی که باید در دفترچه انتخاب رشته صورت گیرد، زیاد است به همین دلیل داوطلبان می‌توانند از23 امشب انتخاب رشته خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده بود که انتخاب رشته تا بیستم مرداد‌ماه ادامه دارد، اما داوطلبان نگران مهلت نباشند زیرا احتمالا فرصت انتخاب رشته تمدید خواهد شد.

به گزارش ایسنا، داوطلبان برای فرآیند انتخاب رشته باید به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کرده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما به صورت صحیح انتخاب رشته کنند.

با توجه به تسهیلاتی که سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار داده است، داوطلبان می‌توانند رتبه خود رادر سایت اعلام کرده، سپس سایت با توجه به رتبه 250 رشته در اختیار آنها قرار می‌دهد که راهنمای خوبی برای داوطلبان است.

لازم به ذکر است داوطلبان در فرآیند انتخاب رشته باید به علاقه خود، ظرفیت‌های اعلام شده، سهمیه‌ها و بومی‌گزینی توجه زیادی کنند.

همچنین بسته‌های راهنمایی کاملی توسط سازمان سنجش برای انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار داده شده است که در آن ضوابط و ظرفیت‌ها اعلام شده و شانس قبولی براساس آخرین ضوابط محاسبه شده و در اختیار داوطلب قرار گرفته است.

به گفته رییس سازمان سنجش این بسته‌های راهنمایی کامل‌ترین نوع مشاوره است که براساس تناسب رتبه‌ها با ظرفیت‌های امسال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 16:11  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

ثبت نام در رشته‌های خاص کنکور سراسری تمدید شد

 حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش  گفت: به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۹۳ که تاکنون موفق به اعلام علاقمندی برای شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص در سازمان سنجش نشده‌اند مهلت اعلام علاقمندی به این رشته‌ها تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۹۳ تمدید می‌گردد.

وی افزود: داوطلبان علاقمند به انتخاب این گونه رشته‌ها می‌توانند در مهلت تعیین شده نسبت به اعلام علاقمندی خود به صورت اینترنتی و در سایت این سازمان اقدام نمایند.

توکلی تصریح کرد: داوطلبانی که قبلا نسبت به انتخاب موارد رشته‌های مذکور اقدام نموده‌اند و خواستار ویرایش انتخاب خود هستند می‌توانند برای اصلاح مورد یا موارد به قسمت ویرایش مراجعه و نسبت به ویرایش انتخاب خود اقدام نمایند.

منبع  : باشگاه خبرنگاران

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 14:18  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

جزئیات دفترچه های کنکور سراسری سال 93 به تفکیک گروه های آزمایشی و زمان پاسخگویی

به گزارش اترک :‌مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به شرکت یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر در کنکور 93 به جزئیات دفترچه های کنکور امسال اشاره کرد و گفت: داوطلبان باید به سئوالات آزمون در پنج گروه آزمایشی و دفترچه های عمومی و اختصاصی پاسخ دهند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون سراسری سال 93 در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه 5، جمعه 6 و شنبه 7 تیرماه در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 کشور خارجی برگزار خواهد شد. آزمون علوم ریاضی در صبح پنجشنبه و هنر در بعدازظهر پنجشنبه 5 تیرماه، آزمون علوم تجربی در صبح جمعه و زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه 6 تیرماه و آزمون علوم انسانی در صبح شنبه 7 تیرماه برگزار می شود.
جزئیات دفترچه های کنکور سراسری سال 93 به تفکیک گروه های آزمایشی و زمان پاسخگویی
 توکلی اظهار داشت: آزمون سراسری سال 93 برای داوطلبان هر از یک گروه های آزمایشی همانند سال گذشته در یک مرحله برگزار می شود. داوطلبان در یک جلسه به سئوالات عمومی و اختصاصی به صورت تستی چهارگزینه ای پاسخ می دهند. سئوالات دقیقا از دوره پیش دانشگاهی و دوره دبیرستان نظام جدید سالی واحدی که کتب آن در دفترچه شماره یک اعلام شده بود طراحی شده است و در صورتی که وزارت آموزش و پرورش درس، بخش، قسمت و یا فصولی از مطالب را حذف کرده است از آن بخش ها سئوالی طراحی نشده است.

وی درباره تعداد سئوالات دفترچه های آزمون سراسری سال 93 گفت: هر یک از داوطلبان آزمون باید به 100 سئوال در دفترچه سئوالات عمومی پاسخ دهند که از این تعداد 25 سئوال به زبان و ادبیات فارسی، 25 سئوال به زبان عربی، 25 سئوال به فرهنگ و معارف اسلامی و 25 سئوال زبان خارجی انگلیسی اختصاص دارد و داوطلبان به به 100 سوال عمومی در مدت 75 دقیقه پاسخ می دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که معارف غیر اسلامی یا زبان خارجی غیر انگلیسی را انتخاب کرده اند باید به سئوالات مربوط به اقلیت های مذهبی و یا زبان های خارجی فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی پاسخ دهند.

وی درباره آزمون گروه علوم ریاضی و فنی گفت: داوطلبان گروه علوم ریاضی و فنی پس از دفترچه شماره یک، باید به سئوالات اختصاصی مندرج در دفترچه شماره 2 که جمعا 135 سوال اختصاصی است در مدت 175 دقیقه پاسخ دهند.

توکلی اظهار داشت: داوطلبان گروه علوم تجربی (به جز دارندگان دیپلم بهیاری و یا شاغلین بهیاری) نیز پس از دفترچه شماره یک، باید به سئوالات اختصاصی مندرج در دفترچه شماره 2 که جمعا 170 سوال اختصاصی است در مدت 175 دقیقه پاسخ دهند. دارندگان دیپلم بهیاری و یا شاغلیین بهیاری نیز باید به 50 سئوال اختصاصی که در دفترچه شماره 3 به آنها داده می شوند در مدت 30 دقیقه پاسخ دهند.

وی اضافه کرد: داوطلبان گروه علوم انسانی نیز (به جز دارندگان گواهینامه پیش دانشگاهی دوره معارف و علوم اسلامی) باید پس از دفترچه شماره یک، به سئوالات اختصاصی مندرج در دفترچه شماره 2 که جمعا 180 سوال اختصاصی است در مدت 165 دقیقه پاسخ دهند. دارندگان گواهینامه پیش دانشگاهی دوره معارف و علوم اسلامی نیز باید در دفترچه شماره 3 به 20 سئوال اصول عقاید و فقه در مدت 20 دقیقه پاسخ دهند.

مشاور عالی سازمان سنجش درباره تعداد سئوالات و مدت پاسخگویی آزمون گروه های هنر و زبان های خارجی گفت:تعداد سئوالات اختصاصی دفترچه گروه هنر 160 سوال است که داوطلبان در مدت 165 دقیقه به آن پاسخ می دهند. همچنین داوطلبان آزمون گروه زبان های خارجی باید به 70 سئوال اختصاصی یکی از زبان های آلمانی، انگلیسی یا فرانسه در مدت 105 دقیقه پاسخ دهند . آن دسته از داوطلبان که زبان خارجی آنها ایتالیایی و روسی دفترچه شماره 2 دریافت نمی کنند.

وی گفت: به تمامی داوطلبان آزمون سراسری یک پاسخنامه داده می شود که داوطلبان باید پاسخ سوالات عمومی و اختصاصی را در آن درج کنند./مهر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ساعت 9:57  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

اضطراب باشد یا نباشد

بسم الله الرحمن الرحیم

دل را با نام و یاد خدا آرام کنید.

این جمله را شاید بارها و بارها شنیده باشید ولی شاید کمتر به این حرف آن دقت شده باشد که این جمله ، کلام خود خدا می باشد.

آری اضطراب امری واقعی است که در بین موجودات عالم روی می دهد.

از مهمترین راههای درمان آن می توان به همین راهی که خود خدا معرفی کرده است ، یاد کرد .

آری یاد خدا

بهترین جمله هم برای یادآوری کارها همان جمله ی معروف بسم الله الرحمن الرحیم است.

درست شد تازه می فهمیم که چرا اینقدر به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای هر کاری سفارش شده است.

حالا همین دو تا کار را انجام دهید تا بعد .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 0:6  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برنامه ی امتحانات دانش آموزی متوسطه ی کلاله

به نام خدا

با سلام

امتحانات نوبت دوم از شنبه 27 خرداد شروع می شود و در 19 تا 21 خرداد هم تمام می شود.

تقلا کنید با یاد خدا موفق می شوید.


+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 15:25  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

توزیع کارت ورود به جلسه ی المپیاد علمی مرحله ی کشوری

به گزارش اترک :به اطلاع دانش‌آموزان پذیرفته شده در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲  می‌رسد، کارت ورود به جلسه این عزیزان از روز شنبه ششم اردیبهشت ۹۳ از طریق سامانه سناد به نشانی www.sanaad.medu.ir  قابل دریافت شده است.

ضروری است دانش‌آموزان پس از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و مطابقت مشخصات، جهت ممهور نمودن عکس آن به مدرسه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

در صورتی که کارت ارائه شده از طریق سامانه به هر دلیل  فاقد عکس باشد، دانش‌آموز موظف است با ارائه دو قطعه عکس جدید به دفتر مدرسه، ضمن الصاق عکس بر روی کارت و ممهور نمودن آن به مهر مدرسه یک گواهی اشتغال به تحصیل با عکس نیز جهت ارائه به مسئولین حوزه برگزاری آزمون دریافت کند.

دانش‌آموزان و اولیای آنها در صورت برخورد با هرگونه مشکل در زمینه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون با شماره تلفن ۲۲۰۱۰۹۰۹ تماس حاصل فرمایند.

به گزارش فارس، در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور که اواخر بهمن ماه سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد ۱۵۴ هزار و ۷۷۴ دانش‌آموز علاقه‌مند در هفت رشته شرکت داشتند که از این میان ۹۰۶۰ نفر به دوره دوم راه یافتند.

آزمون‌های مرحله دوم المپیاد طبق بخشنامه ارسالی به استان‌های کشور از ساعت ۸:۳۰ صبح روز سه شنبه نهم اردیبهشت ۹۳ با برگزاری آزمون المپیاد فیزیک آغاز و بعد از ظهر روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۹۳ با آزمون المپیاد ادبی پایان می‌پذیرد./فارس

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 22:0  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برنامه ریزی کلید موفقیت

به نام خدا

با سلام

یادمان باشد هر کاری بدون برنامه ریزی درصد موفقیت آن بسیار پایین خواهد بود.

تعطیلات نوروز ، بزرگترین فرجه ی امتحانی برای دانش آموزان به خصوص دانش آموزان سال سوم متوسطه دوم که امتحان نهایی نیز دارند می باشد.

امیدواریم از این تعطیلات ارزشمند بهترین استفاده را ببرید .

مرکز پژوهش سرای دانش آموزی کلاله در ایام تعطیلات برای مطالعه ی دانش آموزان شهرستان کلاله آماده بوده و از صبح زود تا غزوب آفتاب جهت مطالعه ی دانش آموزان باز می باشد .

البته دانش آموزان باید قبلا برای استفاده از این مکان ثبت نام کرده باشند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 17:30  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

اعلام برنامه ی امتحانات نوبت دوم

به نام خدا

با سلام

برنامه ی امتحانات نوبت دوم اعلام شد .

بر اساس این برنامه امتحانات نوبت دوم مدارس متوسطه در پایه سوم از 27 اردیبهشت شروع شده و در تاریخ 21 خرداد پایان می یابد.

بر همین اساس احتمال می رود برنامه ی امتحانات سالهای اول و دوم متوسطه ی دوم نیز چند روز زودتر از این امتحانات آغاز شود .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 17:25  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

فعالیت 20 هزار مشاور

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش گفت: حدود ۲۰ هزار مشاور در سطح مدارس، هسته ها و مراکز مشاوره دانش آموزی فعالیت می کنند.

ابوالقاسم عیسی مراد، مدیرکل امور تربیتی و مشاوره معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص نظام جامع مشاوره تحصیلی و اقدامات انجام شده در این بخش، اظهار داشت: مقدمات و تمهیدات آن را فراهم می کنیم و پژوهش ها و نیازسنجی ها را در حوزه های مختلف انجام می دهیم تا بر اساس زمان بندی انجام شود.

وی درباره تعداد مشاوران در سطح مدارس گفت: نزدیک به 20 هزار مشاور در سطح مدارس، هسته ها و مراکز مشاوره دانش آموزی فعالیت می کنند.

عیسی مراد ادامه داد: باید با توجه به نیازسنجی هایی که در حوزه مشاوره، دانش آموزان و خانواده داریم، به یک جمع بندی درست برسیم تا این جمع بندی را در آینده به صورت پژوهش های متمرکز ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: در آینده براساس پشتوانه های علمی و تخصصی حرف خواهیم زد زیرا نیروی انسانی باید تأمین شده، اشکالات رفع شود و افراد آموزش های لازم را ببینند./فارس

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 6:0  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

برای نیلکوه ، کوه رستم

نیلکوه ، دیگر تو تنها مانده ای
تنهای تنها
دیگر کسی عکسی برای یادگاری
از تو نمی گیرد
به تو نمی نازد
دیگر کسی برای مرگ فرزندان سبزت ، گریه نخواهد کرد
نیلکوه ، اگر تو یادگاری زِ رستم ، در سینه داری
اگر نقشی نهان بر گرده داری
هر چه داری ارزانیت
این منم ،‌ انسان
تو را تخریب گشته ، امروز خواهانم
در این تخریب کسی ، یارای من نخواهد بود
نیلکوه ، کوه رستم
تو را از بیخ و بن ،خواهم درآورد
نیلکوه ای کوه رستم
بدان که در این قصه تو تنهایی
کسی تو را یاری نخواهد کرد
مگر یک کس
خدای مهربانیها
ج .م

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ساعت 22:38  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

وقتی صدای غم می آد

وقتی صدای غم می آد                    از کوچه ها ماتم می آد

روز وفات آن نبی                               از شهر آن صفر می آد

                              ما من هدانا

******************************************

چه خواسته این دل              چه خواسته ربت

هر دو نگاهی                   بر هم گذارند

****************************

آنچه خداراست                    بر دل نشیند

آنچه به دل بود                     هدیه رب بود

******************************

دل چیست ؟

دل حرم رب باشد و               رب آشیان دل

دل با صدایش در سکون       آرام گیرد

دل بی نوایش در هجوم        آرام می رد

رضا . ج.م

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 16:20  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

دیدار روی حضرت علی یا ازدواج با دختر زیبا از طریق حلال

 ایشان در جواب خاطره ای از دوران طلبـگی تعـریف میکنــن و اظـهار میکننــد که هر چه دارنـد از کرامــاتی است که بدنباـل این امتحان الهی نصیبشان شده:

«ما در نجف در مدرســه صـدر اقامت داشتیم . خیلی مقید بودیم که، در جشن ها و ایام سرور، مجالس جشن بگیریم ، و ایام سوگواری را هم ، سوگواری می گرفتیم، یک شبی مصادف شده بود با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اول شب نماز مغرب و عشا می خواندیم و یک شربتی می خوردیم آنگاه با فکاهیاتی مجلس جشن و سرور ترتیب می دادیم. یک آقایی بود به نام آقا شیخ حیدر علی اصفهانی، که نجف آبادی بود، معدن ذوق بود. او که، می آمد من به الکفایه ، قطعا به وجود می آمد جلسه دست او قرار می گرفت.

آن ایام مصادف شده بود با ایام قلب الاسد (۱۰ الی ۲۱ مرداد ) که ما خرما پزان می گوییم نجف با ۲۵ و یا ۳۵درجه خیلی گرم می شد. آن سال در اطراف نجف باتلاقی درست شده بود و پشه های بوجود آمده بود که، عربهای بومی را اذیت می کرد ما ایرانیها هم که، اصلا خواب و استراحت نداشتیم. آن سال آنقدر گرما زیاد بود که، اصلا قابل تحمل نبود نکته سوم اینکه حجره من رو به شرق بود. تقریبا هم مخروبه بود. من فروردین را در آنجا بطور طبیعی مطالعه می کردم و می خوابیدم. اردیبهشت هم مقداری قابل تحمل بود ولی دیگر از خرداد امکان استفاده از حجره نبود. گرما واقعا کشنده بود، وقتی می خواستم بروم از حجره کتاب بردارم مثل این بود که وردست نان را از داخل تنور بر می دارم، در اقل وقت و سریع!

با این تعاریف این جشن افتاده بود به این موقع، در بغداد و بصره و نجف، گرما، تلفات هم گرفته بود ، ما بعد از شب نشستیم، شربت هم درست شد، آقا شیخ حیدر علی اصفهانی که، کتابی هم نوشته بنام « شناسنامه خر » آمد. مدیر مدرسه مان، مرحوم آقا سید اسماعیل اصفهانی هم آنجا بود، به آقا شیخ علی گفت: آقا شب نمی گذره، حرفی داری بگو، ایشان یک تکه کاغذ روزنامه در آورد. عکس یک دختر بود که، زیرش نوشته بود « اجمل بنات عصرها » « زیباترین دختر روزگار » گفت: آقایان من درباره این عکس از شما سوالی می کنم. اگر شما را مخیر کنند بین اینکه با این دختر بطور مشروع و قانونی ازدواج کنید – از همان اولین لحظه ملاقات عقد جاری شود و حتی یک لحظه هم خلاف شرع نباشد – و هزار سال هم زندگی کنید. با کمال خوشرویی و بدون غصه ، یا اینکه جمال علی (ع) را مستحبا زیارت و ملاقات کنید. کدام را انتخاب می کنید. سوال خیلی حساب شده بود. طرف دختر حلال بود و زیارت علی (ع) هم مستحبی.

گفت آقایان واقعیت را بگویید. جا نماز آب نکشید، عجله نکنید، درست جواب دهید. اول کاغذ را مدیر مدرسه گرفت و نگاه کرد و خطاب به پسرش که در کنارش نشسته بود با لهجه اصفهانی گفت: سید محمد! ما یک چیزی بگوئیم نری به مادرت بگوئی ها؟

معلوم شد نظر آقا چیست؟ شاگرد اول ما نمره اش را گرفت! همه زدند زیر خنده. کاغذ را به دومی دادند. نگاهی به عکس کرد و گفت: آقا شیخ علی، اختیار داری، وقتی آقا (مدیر مدرسه) اینطور فرمودند مگر ما قدرت داریم که خلافش را بگوئیم. آقا فرمودند دیگه! خوب در هر تکه خنده راه می افتاد. نفر سوم گفت : آقا شیخ حیدر این روایت از امام علی (ع) معروف است که فرموده اند « یا حارث حمدانی من یمت یرنی » (ای حارث حمدانی هر کی بمیرد مرا ملاقات می کند) پس ما انشاالله در موقعش جمال علی (ع) را ملاقات می کنیم! باز هم همه زدند زیر خنده، خوب ذوق بودند. واقعا سوال مشکلی بود. یکی از آقایان گفت : آقا شیخ حیدر گفتی زیارت آقا مستحبی است؟ گفتی آن هم شرعی صد در صد؟ آقا شیخ حیدر گفت : بلی گفت : والله چه عرض کنم (باز هم خنده حضار ).

نفر پنجم من بودم. این کاغذ را دادند دست من. دیدم که نمی توانم نگاه کنم، کاغذ را رد کردم به نفر بعدی، گفتم : من یک لحظه دیدار علی (ع) را به هزاران سال زناشویی با این زن نمی دهم. یک وقت دیدم یک حالت خیلی عجیبی دست داد. تا آن وقت همچو حالتی ندیده بودم. شبیه به خواب و بیهوشی بلند شدم. اول شب قلب الاسد وارد حجره ام شدم، حالت غیر عادی، حجره رو به مشرق دیگر نفهمیدم، یکبار به حالتی دست یافتم. یک دفعه دیدم یک اتاق بزرگی است یک آقایی نشسته در صدر مجلس، تمام علامات و قیافه ای که شیعه و سنی درباره امام علی (ع) نوشته در این مرد موجود است. یک جوانی پیش من در سمت راستم نشسته بود. پرسیدم این آقا کیست؟ گفت : این آقا خود علی (ع) است، من سیر او را نگاه کردم. آمدم بیرون، رفتم همان جلسه، کاغذ رسیده دست نفر نهم یا دهم، رنگم پریده بود. نمی دانم شاید مرحوم شمس آبادی بود خطاب به من گفت : آقا شیخ محمد تقی شما کجا رفتید و آمدید؟ نمی خواستم ماجرا را بگویم، اگر بگم عیششون بهم می خوره، اصرار کردند و من بالاخره قضیه را گفتم و ماجرا را شرح دادم، خیلی منقلب شدند. خدا رحمت کند آقا سید اسماعیل ( مدیر ) را خطاب به آقا شیخ حیدر گفت : آقا دیگر از این شوخی ها نکن، ما را بد آزمایش کردی. این از خاطرات بزرگ زندگی من است»./برای مردم

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 20:22  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

رویکردهای برنامه ی درسی

برنامه ی درسی به طور کلی شامل رویکردهایی بوده که بر اثر جنبشهای برنامه ی درسی ایجاد شده است .

این رویکردها در کشورهای متمدن توانسته انقلابهای علمی ایجاد نماید.

جنبش معتزله ، جنبش اشاعره ، جنبش ترجمه ، جنبش و برنامه ی درسی خاص امام جعفر صادق و ...

+ نوشته شده در  جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:45  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

رتبه 85 کنکور بدون شرکت در هیچ کلاس تقویتی

رقیه فرجی در گفتگو با مرصاد نیوز، عامل اصلی موفقیت خود را توکل بر خدا، اعتماد به نفس، برنامه ریزی و تلاش می داند. او در خانواده ای زندگی می کند که فردی با تحصیلات دانشگاهی نبوده است تا وی را در رسیدن به هدفش کمک کند و یا مشورت دهد.
 

مشروح این گفتگو در ادامه خواهد آمد:
 
خانم رقیه فرجی وقتی که خبر کسب این رتبه ر شنیدید کی بود و چه احساسی داشتید؟
 
راستش من بعد از اینکه نماز صبح را خواندم، خوابیدم. آن شب مدام دراین فکر بودم که   چه رتبه ای را بدست آوردم. دلم شور می زد اما من خودم می دانستم که امتحانم را خوب داده بودم.
 
وقتی که خوابم برده بود با صدای ضربه ای که به شیشه خانه ما زدند بلند شدم و دوستم که همسایه ما است من را صدا زد و گفت نتایج کنکور سراسری اعلام شده و از من خواست که برای گرفتن نتایج به منزل آنها بروم. من بلافاصله رفتم و وقتی نتیجه را مشاهده کردم برای مدتی تقریبا برایم یک حس ذوق زدگی به وجود آمده بود مخصوصا و قتی تبریک اطرافیانم را می شنیدم
 
بسیار خوشحالم که توانستم این رتبه را کسب کنم و خوشحال تر از آن هستم که به فضل و یاری خداوند توانستم نتیجه زحماتی را که کشیده ام را  بگیرم.
 
آیا خود شما فکر می کردید که این توانایی را دارید که در کنکور سراسری چنین رتبه ای را به دست بیاورید؟
 
بله چون همیشه در مدرسه شاگرد ممتاز بودم و وقتی درس خواندن برای کنکور را شروع کردم ، برای رتبه های برتر  درس می خواندم و سال گذشته در کنکور سراسری رتبه هزار را کسب کردم که فقط چند رشته را انتخاب  کردم و تصمیم گرفتم که در سال ۹۲ رتبه بهتری را به دست بیاورم.
 
عامل موفقیت خودتان را چه می‌دانید؟
 
بیش از هرچیزی لطف خداوند و دعای خیر پدر، مادر و معلمانم و اینکه همیشه سعی می کردم مفید درس بخوانم و اعتقاد و اعتماد به نفس در کسب رتبه خوب را در وجود خودم تقویت می کردم. البته باید این را هم بگویم که توکل به آدم پشتکار خوبی می دهد.
 
دوست دارم داندانپزشک شوم به همین دلیل اولویت های اولم در انتخاب رشته دندانپزشکی است و بعد از آن پزشکی.
 
آیا در کلاس کنکور هم شرکت می‌کردید؟
 
خیر. متآسفانه بنا به محرومیت یا هر دلیل دیگری که بود در منطقه ما اصلا کلاس کنکوری وجود نداشت تا در آن شرکت کنیم.
 
آیا کلاسهای فوق برنامه نیز شرکت می‌کردید؟
 
خیر. بعد از مدرسه تنها جا برای درس خواندن فقط خانه بود.
 
شما در خانواده کسی را داشتید که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند؟
 
نه نداشتم. برنامه ریزی داشتم. من با توجه به توانایی و انرژی ای که در خودم می دیدم برنامه ی درسی را برای خودم تهیه کردم و بر طبق آن پیش می رفتم. روزی حدود ۷ ساعت و در هفته می توان گفت که ۵۰ ساعت مطالعه داشتم. به هر حال معتقدم تلاش و کوشش در جهت رسیدن به اهدافی که آدمی آن را می خواهد و رضایت خدا در آن است غیر ممکن نیست.
 
چه سخنی با دانش آموزانی که خود را برای کنکور سال بعد آماده می کنند، دارید؟
 
در درجه اول توکل به خدا داشته باشند و بعد تلاش و کوشش همراه با برنامه ریزی درست و اصولی و اعتماد به نفس می تواند آنها را موفق کند.
 
منبع: مرصاد نیوز

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 12:54  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

تحریم خانه ی عنکبوت

از زمانی که سید حسن نصرالله با فریاد “هذا الاسرائیل اوهن من بیت العنکبوت” در بنت جبیل قانون لایتغیر الهی را به همه مردم مقاوم یادآوری کرد هر روز رژیم صهیونیستی بیچاره تر از روز قبل می شود.


و امروز که اتحادیه اروپا با قراردادن نام حزب الله لبنان در لیست سیاه خود و آمریکا با تحریم های به ظاهر فلج کننده خود سعی در حفظ این رژیم نامشروع بازهم همه می دانند که خانه عنکبوت را نمی توان از تند باد مقاومت حفظ کرد.

و اینک با تحریم کالاها و خدمات آمریکایی و اروپایی به خصوص آنانی که حامی رژیم صهیونیستی هستند ولو به یک روز و یا یک ماه هم که شده نشان دهیم که مصداق این سخن مولا علی علیه السلام نیستیم:

 «یاد مرگ از دل‏هاى شما رفته، و آرزوهاى فریبنده جاى آن را گرفته است. و دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کرده است و دنیا زدگى قیامت را از یادتان برده است. همانا شما برادران دینى یکدیگرید، چیزى جز درون پلید و نیّت زشت، شما را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یارى مى‏دهید، نه خیر خواه یکدیگرید و نه چیزى به یکدیگر مى‏بخشید و نه به یکدیگر دوستى مى‏کنید. شما را چه شده است که با به دست آوردن متاعى اندک از دنیا شادمان مى‏گردید! و از متاع بسیار آخرت که از دست مى‏دهید اندوهناک نمى‏شوید! امّا با از دست دادن چیزى اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانى در چهره‏ها آشکار مى‏گردد و بى تابى مى‏کنید، گویا این دنیا محل زندگى جاودان شما و وسائل آن براى همیشه از آن شماست. .. در بى اعتنایى به آخرت و دوستى دنیا یک دل شده‏اید، و هر یک از شما دین را تنها بر سر زبان مى‏آورید، و از این کار خشنودید» .(نهج البلاغة-ترجمه دشتى ص: ۲۱۹-۲۱۷ )

منبع: آزادمهر

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 15:56  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مشاوره ی سوالات مبهم

به نام خدا

 برخی از سوالات ذهن ما دارای ابهاماتی است که جواب آنها نیز در خود سوالات نهفته است .

جوابی که در بیشتر مواقع خودمان از آن اطلاع داریم ولی آنرا نمی یابیم.

بعد از شنیدن جواب این سوالات از دیگران یا کارشناسان با خود می گوییم که ای بابا ما که جواب اینو خودمون قبلا می دانستیم .

در این گونه مواقع بهتر است برای تقویت روحیه ی خودباوری قبل از سوال از دیگران یا کارشناسان ، جوابهایی را که خودمان بلد هستیم را به هر کیفیتی که هست روی برگه ی دفتری به نام جوابهای من به سوالات مبهمم نوشته و بعد آنها را باجوابهای کارشناسانه ی کارشناسان مقایسه کنیم .

در این صورت می توانیم اعتماد به نفس خود را با تقویت پاسخهای درست خودمان بیشتر از قبل نماییم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:43  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

خوب باشیم

به نام خدا

ماه رمضان، ماه مهمانی خداوند است .

برنامه ریزی در این ماه برای درس خواندن یکی از بهترین برنامه ها می باشد .

بچه هایی که در درسهای خود تجدید آوردده اند می توانند از فرصت بیدار شدن در سحرهای ماه مبارک رمضان برای مرور درسها استفاده کنند .

نیم ساعت قبل از خوردن سحری و یک ساعت بعد از خواندن نماز صبح یکی از بهترین زمان بندی های مطالعه در ماه مبارک رمضان برای درس خواندن است .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ساعت 12:36  توسط مشاور دبیرستان حضرت امام علی(ع)  | 

مطالب قدیمی‌تر